دبیر خانه پژوهشهای کاربردی تقاضا محور

تعداد بازدید:۳۷۱۸

بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم

«حمایت مالی ازپژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوری و حوزه‌های علمیه درموارد ناظر به حل مشکلات موجود کشورمشروط به این‌که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین وتعهد کرده باشد»

* آئین نامه اجرایی دبیرخانه بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم