گروه مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری امور فناوری

تعداد بازدید:۳۳۹۱
 
  • بررسی و تعیین اولویت‌های راهبردی فناوری
  • مطالعات آینده پژوهی و شناسایی مزیت‌های نسبی، قابلیت‌ها، استعدادها و نیازهای فناوری کشور (برنامه راهبردی و آمایش فناوری)
  • اصلاح و بازنگری در سیاستها، راهبردها و برنامه‌های مرتبط با توسعه فناوری در حوزه پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
  • مطالعات و برنامه‌ریزی در جهت ایجاد نظام ملی فناوری و نوآوری

 

* دستورالعمل شرایط و نحوه تأسیس شرکتهای دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه مرکز پژوهشی