گروه تجاری سازی و انتقال فناوری

تعداد بازدید:۵۴۰۸
 
۱- اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای لازم در خصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامه ریزی به منظور بومی کردن فناوری‌های انتقال یافته به داخل کشور و ارائه آنها به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛
۲- ایجاد زمینه‌های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوری‌های تولید شده در کشور (فن بازار)؛
۳- حمایت از پژوهش‌های تقاضا محور؛
۴- اتخاذ تمهیدات لازم جهت کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری کشور و حمایت از صدور فناوری‌های توسعه یافته در کشور
۵- برنامه ریزی به منظور بومی کردن فناوری‌های انتقال یافته به کشور (قانون اهداف و تشکیلات)
۶- ایجاد زمینه‌های مناسب برای تجاری سازی دستاوردهای فناوری و عرضه آن در داخل و خارج کشور (قانون اهداف و تشکیلات)
۷- حمایت از ایجاد مراکز ارائه خدمات پشتیبان «ایده تا بازار» (راهبرد ۳- نقشه جامع علمی کشور)
۸ - حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه (بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)
۹- تقویت تعاملات و ارتباطات بین دانشگاه و پارک‌ها و صنعت از طریق راه اندازی و توسعه دفاتر انتقال فناوری ( TTO ) در دانشگاه
۱۰- توجه به صنعت و ایجاد پارکهای مرتبط با نیاز فناوری صنایع
۱۱- جذب و حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مطابق با قانون