گروه حمایت ها و پشتیبانی فناوری

تعداد بازدید:۳۷۹۰

گروه حمایت ها و پشتیبانی فناوری

۱ - حمایت مالی
  • هدایت منابع مالی برای توسعه فناوری کشور جهت مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری ملی
  • پیشنهاد اولویتهای تخصیص منابع در حوزه فناوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • پیگیری امور بودجه ای پارکهای علم و فناوری کشور
۲- بخش حقوقی
  • استفاده از سازوکارها و مشوقهای مالی متنوع از جمله معافیت مالیاتی، کمک، وام، معافیتهای گمرکی و تعرفه ای برای تقویت بخش خصوصی و بنگاههای نوآور در حوزه علم و فناوری
  • انجام امور ستادی (سیاستگذاری، برنامه ریزی، صدور مجوز و ارزیابی) صندوقهای پژوهش و فناوری غیر دولتی
۳- توسعه منابع انسانی
  • نیاز سنجی های آموزشی از مراکز فناوری و ایجاد ارتباط بین آنها و متخصصین خارج و داخل و انجمن جهت تقویت منابع انسانی
  • برنامه ریزی برای جذب متخصصان ایران داخل و خارج از کشور جهت جلب همکاری های فناوری و بومی سازی فناوری های پیشرفته
  • برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور در زمینه فناوری