گروه ارزیابی فناوری

تعداد بازدید:۶۱۸۷
این گروه با هدف نظارت و ارزیابی مراکز فناوری با رویکرد بهبود کمی و کیفی عملکرد آنها ایجاد شده است. از اهم فعالیت‌های گروه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- ارزیابی مراکز فناوری (نظارت بر روند توسعه فیزیکی، کمی و کیفی مراکز فناوری)

  • طراحی نظام کارآمد و به روز رسانی شاخص‌های ارزیابی مراکز فناوری (پارک‌ها و مراکز رشد)
  • ارزیابی مراکز رشد واحدهای فناوری
  • ارزیابی پارک‌های علم و فناوری

۲- رتبه بندی سالانه مراکز فناوری (پارک‌ها و مراکز رشد) بر اساس نتایج ارزیابی
۳- تدوین گزارشات تحلیلی از عملکرد مراکز فناوری (پارک‌ها و مراکز رشد) به منظور مقایسه روند توسعه کمی و کیفی این مراکز در کشور جهت بهبود کیفیت عملکرد
۴- ارزیابی مراکز فناوری (پارک‌ها و مراکز رشد) به منظور دریافت مجوز قطعی و یا جلوگیری از ادامه فعالیت
۵- برگزاری حوزه فناوری جشنواره هفته پژوهش و فناوری

  • جمع آوری گزارش‌ها و مستندات شرکت کنندگان
  • ارزیابی و امتیازدهی مستندات شرکت کنندگان طبق دستورالعمل جشنواره
  • تشکیل کارگروه و نهایی کردن نتایج و انتخاب برگزیدگان

* آیین نامه نظارت پارک‌های علم و فناوری

*آئین نامه نظارت پارک‌ها پیوست ۱ و ۲

* آئین نامه نظارت مراکز رشد

 

شیوه نامه جشنواره هفته پژوهش و فناوری

* شیوه نامه و فرم ثبت نام فناور برتر جشنواره سال ۱ ۳۹۴

*شیوه نامه تجلیل از فناوران برگزیده کشور در سال ۱۳۹۵

 

فرم‌های تبدیل وضعیت

*فرم گزارش عملکرد پارکهای علم و فناوری جهت تبدیل مجوز موافقت اصولی به قطعی

* فرم پیوست گزارش عملکرد پارک‌های علم و فناوری

*فرم گزارش عملکرد مراکز رشد واحدهای فناور

* فرم پیوست گزارش عملکرد مراکز رشد واحدهای فناور