معرفی دفتر

چشم انداز
 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت حمایت و توسعه فناوری تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی
 • استقرار بیش از ۱۰۰ مرکز فناوری موفق و پیشرو در سطح کشور
 • دستیابی به نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی مراکز فناوری
 • تحقق چرخه نوآوری و تبدیل ایده به ثروت
 • نهادینه شدن فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در کلیه دانشگاهها و مراکز فناوری
 • تحقق همکاری ها و تعاملات میان دانشگاهها، صنعت و مراکز فناوری
 
ماموریت
 • حمایت از زیرساخت های توسعه فناوری
اهداف:
 • ایجاد و توسعه پارکها و مراکز فناوری
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی پارکها و مراکز رشد
 • توسعه و تعمیق تعاملات بین دانشگاه، صنعت و جامعه
 • ایجاد بستری مناسب در جهت تجاری‌سازی نتایج تحقیقات پژوهشی
 • ارتقا و بهبود نظام ملی نوآوری
 • حمایت از طرح‌های پژوهشی تقاضا محور (بند الف ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه)
 • گسترش ارتباطات ملی و بین‌المللی مراکز فناوری
تعداد بازدید:۴۸۴۸