بازدید از مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

۲۲ تیر ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۰ کد : ۴۷۷۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۰
بازدید از واحد های فناور مستقر در مرکز رشد زیست فناوری توسط دکتر مصطفی کریمیان اقبال مدیر کل دفتر امور برنامه ریزی فناوری در تاریخ 21/04/صورت گرفت. که بررسی فضای فیزیکی در اختیار پژوهشگاه ملی مهندس...
بازدید از مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

بازدید از واحد های فناور مستقر در مرکز رشد زیست فناوری توسط دکتر مصطفی کریمیان اقبال مدیر کل دفتر امور برنامه ریزی فناوری در تاریخ 93/4/21صورت گرفت.

که به بررسی فضای فیزیکی در اختیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و دستاوردهای شرکتهای مستقر در مرکز رشد زیست فناوری پرداخته شد.