جلسه مجازی روسای محترم پارک های علم و فناوری ـ سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری ـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴