بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف از افتتاحیه برج فناوری کرمانشاه ۱۴۰۰/۴/۰۳

۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۵