گزارش تصاویر افتتاحیه پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹