نشست روسای پارک‌های علم و فناوری در پارک فناوری پردیس مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹