بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری بوشهر۹۹/۱۱/۱۶

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۷