نشست هم سرمایه گذاری پارک های علم و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور مقام وزارت ۹۹/۹/۲۵

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۲۳