بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف مورخ ۰۶ /۹۹/۰۹ از پارک علم و فناوری یزد

۰۹ آذر ۱۳۹۹ ۲۳