بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف مورخ ۲۴ /۹۹/۰۷ از پارک علم و فناوری خراسان رضوی

۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۴