بازدید میدانی مدیریت دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف از مجتمع فناوری و نواوری در حال ساخت پارک علم وفناوری ایلام و بررسی واگذاری اراضی دانشگاه ایلام به پارک مذکور ۹۹/۰۶/۲۸

۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹