بازدید مدیریت دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت عفت از شرکت های مستقر در ساختمان پویش و رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ۹۹/۶/۲۹

۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۸