آیین توافق نامه های واگذاری اراضی دانشگاه های قزوین ـ قم ـ ایلام به پارک های استانی مذکور با حضور مقام محترم وزارت عتف۹۹/۶/۲۹

۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۳۴