بازدید معاونت پژوهش و فناوری و مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری اردبیل ۹۹/۰۶/۲۰

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳