بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری پردیس شهید عباسپور ۹۹/۰۶/۲۰

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۶