بازدید معاونت پژوهش وفناوری وزارت عتف از پارک خراسان شمالی ۹۹/۰۶/۱۳

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰