بازدید ریاست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)۹۹/۰۶/۰۴

۰۴ شهریور ۱۳۹۹ ۶