نشست روسای پارک های علم و فناوری ۹۹/۰۴/۱۸

۰۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰